Pravidlá predajnej akcie Doprajte svojmu šatníku niečo navyše!

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Plnou parou k lepšiemu pečeniu!“ (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia sa koná v termíne od 7. 5. 2018 00:00 hod. do 2. 7. 2018 23:59 hod. (ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej akcie").

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý zakúpi u vybraného predajcu práčku, sušičku, práčku kombinovanú so sušičkou alebo zostavu práčky a sušičky Electrolux zaradených do akcie získa nasledujúci bonus. Zostava práčky a sušičky musí byť zakúpený v rámci jedného nákupu/dokladu.

Platí pre modely sušičiek: EW7H437PC, EW7H438BC, EW8H358SC, EW8H458BC, EW8H258SC, EW8H259SCT, EW9H378C

Platí pre modely práčok: EW6F448BUC, EW6F408WU, EW6F328WUC, EW6F428WUC, EW6F428BC, EW6F328WC, EW6F429BC, EW6F349SC, EW7F348SC, EW8F328SC, EW8F228SC, EW8F261SC, EW8F248BC, EW7F248SC

Platí pre zostavu práčky a sušičky v kombinácii vyššie uvedených modelov práčok a sušičiek.

Platí pre modely práčok kombinovaných so sušičkou: EWW1685SWD, EWW1696SWD, EWW1607SWD, EW7W447W, EW7W4684W, EW7W368S, EW7W361S, EW8W261B

Bonus:

Za nákup sušičky Electrolux s obstarávacou cenou do 460 eur (vr. DPH) získate 40 eur späť!

Za nákup sušičky Electrolux s obstarávacou cenou vyššou ako 461 eur (vr. DPH) získate 80 eur späť!

Za nákup práčky Electrolux zaradené do akcie získate 50 prania zadarmo!

Za nákup zostavy práčky a sušičky Electrolux s obstarávacou cenou do 1 030 eur (vr. DPH) získate 100 eur späť a 50 praní zadarmo! Platí pre kombináciu vyššie uvedených modelov práčok a sušičiek.

Za nákup zostavy práčky a sušičky Electrolux s obstarávacou cenou vyššou ako 1 031 eur (vr. DPH) získate 120 eur späť a 50 praní zadarmo! Platí pre kombináciu vyššie uvedených modelov práčok a sušičiek.

Za nákup práčky kombinovanej so sušičkou Electrolux zaradené do akcie získate 100 eur späť a 50 pranie zadarmo!

Balíček 50 pranie obsahuje: 1,5 l Lenor Gold Orchid, 22 gélových kapsúl Ariel Mountain Spring SUD, 28 gélových kapsúl Ariel Color SUD

Akcia sa vzťahuje len na výrobky dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux s. r. o.

Za obstarávaciu cenu sa považuje cena uvedená na daňovom doklade.

Do obstarávacej ceny sa nezahŕňajú zľavy uplatnené pri nákupe, doprava a ostatné príslušenstvo uvedené na doklade samostatne.

Ak obstarávacia cena u vybraných modelov bude nižšia, než je uvedené v podmienkach, akcia sa na zakúpený produkt nevzťahuje.

V prípade registrácie dvoch spotrebičov musia byť oba produkty zakúpené v rámci jedného nákupu /dokladu.

Tento bonus získa po zaregistrovaní nákupu na internetovej stránke www.electrolux.sk/akcie vyplnením registračného formulára a priložením naskenovanej kópie účtovného dokladu o zakúpenie spotrebiče / spotrebičov značky Electrolux zaradených do akcie.

Distribúciu finančného bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Zakúpenie akéhokoľvek z vyššie uvedených produktov u predajcov Electrolux, ktoré sú súčasťou tejto akcie a ktorých zoznam je prezentovaný na stránkach www.electrolux.sk/akcie

5.2. Nákup sa bude konať v období od 7. 5. 2018 00:00 hod. do 2. 7. 2018 23:59 hod.

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.electrolux.sk/akcie a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať do 14 dní od zakúpenia výrobku.

5.4. Po overení registračných údajov účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní pošleme príslušný bonus na na bankový účet/adresu uvedený/uvedenú v registrácii. Usporiadateľ sa týmto nezaväzuje, že finančný bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka do 30 dní v nadväznosti na dobu, ktorá si vyžaduje realizácia medzibankové transakcie.

5.5. V prípade zadania nesprávneho čísla účtu a vrátenie platby späť stráca klient na cashback nárok.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pošleme zákazníkovi príslušný bonus na na bankový účet/adresu uvedený/uvedenú v registrácii. V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu electrolux@lemoni.cz.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie. 

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.electrolux.sk/akcie. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.